สรุปผลจำนวนนิสิตที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 5:46:52
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 18,163 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 15,405 คน  
     

คณะรหัส 47รหัส 48รหัส 49รหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60
คณะทันตแพทยศาสตร์5113331296978645505656  
คณะนิติศาสตร์    115411991441491489  
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  3662758627582609403594 
คณะพยาบาลศาสตร์      18896585445604412124
คณะมนุษยศาสตร์   21822271292288164391 
คณะวิทยาศาสตร์   36918468461466374522 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    133102108185158551 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   1247679440943935863141 
คณะศึกษาศาสตร์    1 16620017724017324  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    134815516012285   
คณะสหเวชศาสตร์   23 221721922271947814 
คณะสังคมศาสตร์   1415185063703202821052 
คณะสาธารณสุขศาสตร์     22212993101113177  
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     135263243269175422 
คณะเภสัชศาสตร์  41117921011269830 3  
คณะแพทยศาสตร์  33912116316214713713842107 
วิทยาลัยนานาชาติ    2561301237869 1