สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11:19:57
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 47,162 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 40,689 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60รหัส 61รหัส 62รหัส 63รหัส 64
คณะทันตแพทยศาสตร์322969786549505657494049365640
คณะนิติศาสตร์ 11541199144163202187190183231194221102
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร672759629582617617577590592717621546183
คณะพยาบาลศาสตร์   188964851141231141131241299356
คณะมนุษยศาสตร์21822271294292272273297301419351282110
คณะวิทยาศาสตร์371221573571658648687668679565764716310
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 133103108186173196190218132356348157
คณะวิศวกรรมศาสตร์12476794409442396403426475454390490411175
คณะศึกษาศาสตร์ 1 16620017841125725725223737039732998
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14491561631761421611621431251347649
คณะสหเวชศาสตร์23 2217220223921725325126323722219896
คณะสังคมศาสตร์141618506370323325312352270275220219106
คณะสาธารณสุขศาสตร์  32212993102117329280157298387303132
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  13526324327123427929926416929125968
คณะเภสัชศาสตร์121792101128100127116116120120116859364
คณะแพทยศาสตร์39122164163178147165163162169173155160119
วิทยาลัยนานาชาติ 256130123797111312710777708926