สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 11:17:42
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 19,204 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 16,320 คน  
     

คณะรหัส 47รหัส 48รหัส 49รหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60
คณะทันตแพทยศาสตร์5113331296978646505656  
คณะนิติศาสตร์    115411991441491689  
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  366275862758260948913013 
คณะพยาบาลศาสตร์      18896585448613412258
คณะมนุษยศาสตร์   21822271293288222541 
คณะวิทยาศาสตร์   369184684614684141012 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    133102108185159591 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   12476794409439360165383 
คณะศึกษาศาสตร์    1 16620017824319843  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    134815516013585   
คณะสหเวชศาสตร์   23 221721922362158514 
คณะสังคมศาสตร์   1415185063703202941479 
คณะสาธารณสุขศาสตร์     2221299310111318412 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     1352632432711975013 
คณะเภสัชศาสตร์  41217921011279841233  
คณะแพทยศาสตร์  339121163162147137140441141
วิทยาลัยนานาชาติ    25613012378708257