สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:21:09
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 23,930 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 20,373 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60
คณะทันตแพทยศาสตร์31296978653950565648 
คณะนิติศาสตร์ 115411991441611855912834
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร67275862758261460028719225
คณะพยาบาลศาสตร์   18896585451642466423
คณะมนุษยศาสตร์218222712932892631111365
คณะวิทยาศาสตร์36918468463471459282241143
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1331021081861738414622
คณะวิศวกรรมศาสตร์124767944094403773406112231
คณะศึกษาศาสตร์ 1 16620017825223510016831
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1349155163168119276928
คณะสหเวชศาสตร์23 22172201236216171958
คณะสังคมศาสตร์14151850637032332119719215
คณะสาธารณสุขศาสตร์  2221299310211624518143
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1352632432712317326050
คณะเภสัชศาสตร์1217921011289811226311516
คณะแพทยศาสตร์39121163162159140141159162132
วิทยาลัยนานาชาติ 2561301237971110121107