สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 2:02:56
นิสิตที่เข้าสอบทั้งหมด 36,045 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 คะแนน) 31,748 คน  
     

คณะรหัส 59รหัส 60รหัส 61รหัส 62รหัส 63รหัส 64รหัส 65รหัส 66รหัส 67
คณะทันตแพทยศาสตร์4940523657472716 
คณะนิติศาสตร์19018624424931329013765 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร59359676679483961629554 
คณะพยาบาลศาสตร์5155205384242041149513 
คณะมนุษยศาสตร์29831044352750330314646 
คณะวิทยาศาสตร์66967857684489284944792 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์19021913437343340121129 
คณะวิศวกรรมศาสตร์48246340559066345617915 
คณะศึกษาศาสตร์25224541145043132922176 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1651511531991601513814 
คณะสหเวชศาสตร์25326225025125325317767 
คณะสังคมศาสตร์35227129033735234220966 
คณะสาธารณสุขศาสตร์28016029943338234421914 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม30126517231638129418118 
คณะเภสัชศาสตร์1201381201141331495928 
คณะแพทยศาสตร์165168175161166159167147 
วิทยาลัยนานาชาติ12710573759845212