สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:18:43
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 25,350 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 21,582 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60
คณะทันตแพทยศาสตร์322969786549505656494
คณะนิติศาสตร์ 1154119914416119312316489
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร672759627582615606470446182
คณะพยาบาลศาสตร์   1889648511411910482
คณะมนุษยศาสตร์218222712932922651702318
คณะวิทยาศาสตร์36918468463472469428396228
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13310210818617311917651
คณะวิศวกรรมศาสตร์1247679440944138537412325157
คณะศึกษาศาสตร์ 1 166200178408253162229148
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13491551631711255610450
คณะสหเวชศาสตร์23 2217220223621622721741
คณะสังคมศาสตร์14161850637032332324625966
คณะสาธารณสุขศาสตร์  2221299310211630525164
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  135263243271233149273100
คณะเภสัชศาสตร์12179210112899121261311645
คณะแพทยศาสตร์39122164163176141142159162163
วิทยาลัยนานาชาติ 2561301237971110125107