สรุปผลจำนวนนิสิตที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 5:14:44
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 18,032 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 15,290 คน  
     

คณะรหัส 47รหัส 48รหัส 49รหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60
คณะทันตแพทยศาสตร์5113331296978645505656  
คณะนิติศาสตร์    115411991441491489  
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  3662758627582608380524 
คณะพยาบาลศาสตร์      18896585445604410124
คณะมนุษยศาสตร์   21822271292288149391 
คณะวิทยาศาสตร์   3681846846146636552  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    133102108185154451 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   1247679440943935848131 
คณะศึกษาศาสตร์    1 16620017724017324  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    134815516012285   
คณะสหเวชศาสตร์   23 221721922271926114 
คณะสังคมศาสตร์   1414185063703202801012 
คณะสาธารณสุขศาสตร์     22212993101113177  
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     135263243269166401 
คณะเภสัชศาสตร์  41117921011269828 3  
คณะแพทยศาสตร์  33912116316214713713742107 
วิทยาลัยนานาชาติ    2561301237869 1