สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:33:57
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 25,727 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 21,889 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60
คณะทันตแพทยศาสตร์322969786549505656495
คณะนิติศาสตร์ 1154119914416119312316489
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร672759628582615609481450185
คณะพยาบาลศาสตร์   1889648511412110482
คณะมนุษยศาสตร์218222712932912662012338
คณะวิทยาศาสตร์36918468463472470449405244
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13310210818617314318052
คณะวิศวกรรมศาสตร์1247679440944138737612326378
คณะศึกษาศาสตร์ 1 166200178408253166230148
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13491551631721256210550
คณะสหเวชศาสตร์23 2217220223621623021841
คณะสังคมศาสตร์14161850637032332325030869
คณะสาธารณสุขศาสตร์  2221299310211630525274
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  135263243271233250273100
คณะเภสัชศาสตร์12179210112899121262611653
คณะแพทยศาสตร์39122164163176141142159162163
วิทยาลัยนานาชาติ 2561301237971110125107