สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 3:04:44
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 26,822 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 22,991 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60รหัส 61
คณะทันตแพทยศาสตร์3229697865495056564939 
คณะนิติศาสตร์ 1154119914416219315916593 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร672759628582616614551484242 
คณะพยาบาลศาสตร์   1889648511412211092 
คณะมนุษยศาสตร์2182227129329226924723929 
คณะวิทยาศาสตร์369184684634724704834072611
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13310210818617319318483 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1247679440944138938027829685 
คณะศึกษาศาสตร์ 1 166200178408255192232151 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13491561631721349610550 
คณะสหเวชศาสตร์23 22172202238217252238701
คณะสังคมศาสตร์14161850637032332428431687 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  2221299310211732825486 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  135263243271233272282110 
คณะเภสัชศาสตร์12179210112899121644111863 
คณะแพทยศาสตร์3912216416317614214315916216854
วิทยาลัยนานาชาติ 2561301237971110125107