สรุปผลจำนวนนิสิตที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 5:08:37
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 17,476 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 14,801 คน  
     

คณะรหัส 47รหัส 48รหัส 49รหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59
คณะทันตแพทยศาสตร์5113331296978645505656 
คณะนิติศาสตร์    115411991441491489 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  3662658627582597369353
คณะพยาบาลศาสตร์      18896585444604410
คณะมนุษยศาสตร์   21822271292287146271
คณะวิทยาศาสตร์   3681846846146330848 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    13310210818413910 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   1247669440943934748131
คณะศึกษาศาสตร์    1 16620017724017124 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    134815516012185  
คณะสหเวชศาสตร์   23 221721752081792514
คณะสังคมศาสตร์   141418506370320279932
คณะสาธารณสุขศาสตร์     12212893101113175 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     135263243268152241
คณะเภสัชศาสตร์  41117921011269828 3 
คณะแพทยศาสตร์  33912116316214113713741 
วิทยาลัยนานาชาติ    2561301237869 1