สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 22:42:38
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 30,583 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 26,293 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60รหัส 61รหัส 62
คณะทันตแพทยศาสตร์32296978654950565649401 
คณะนิติศาสตร์ 11541199144162202184171112138 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร6727596295826176175735463962504
คณะพยาบาลศาสตร์   188964851141231119510513
คณะมนุษยศาสตร์21822271294292271267284155474
คณะวิทยาศาสตร์369184704634724714914583591791
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1331021081861731951891997 
คณะวิศวกรรมศาสตร์12476794409441395401405410330253 
คณะศึกษาศาสตร์ 1 16620017841025724923815510 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 144915616317314013612110544 
คณะสหเวชศาสตร์23 2217220223921725324815870 
คณะสังคมศาสตร์14161850637032332530432512073 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  322129931021173292741052741
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1352632432712332782981891282
คณะเภสัชศาสตร์12179210112899124111451197087 
คณะแพทยศาสตร์3912216416317814515516016216816016
วิทยาลัยนานาชาติ 256130123797111012610776