สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 5:48:19
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 21,680 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 18,363 คน  
     

คณะรหัส 47รหัส 48รหัส 49รหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60
คณะทันตแพทยศาสตร์5113331296978641250565645 
คณะนิติศาสตร์    115411991441491711312223
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  3672758627582611565143678
คณะพยาบาลศาสตร์      18896585450636434405
คณะมนุษยศาสตร์   2182227129328824163554
คณะวิทยาศาสตร์   3691846846246944014619389
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    1331021081851645913810
คณะวิศวกรรมศาสตร์   12476794409439364222481313
คณะศึกษาศาสตร์    1 1662001782492157716330
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    134815516015197 4023
คณะสหเวชศาสตร์   23 2217220123621686251
คณะสังคมศาสตร์   14151850637032230414815010
คณะสาธารณสุขศาสตร์     2221299310111419816918
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     1352632432712195023116
คณะเภสัชศาสตร์  412179210112798582631104
คณะแพทยศาสตร์  3391211631621491371404411442
วิทยาลัยนานาชาติ    25613012378711091171