สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 4:02:44
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 26,305 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 22,473 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60รหัส 61
คณะทันตแพทยศาสตร์322969786549505656495 
คณะนิติศาสตร์ 1154119914416219315316591 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร672759628582616611527472200 
คณะพยาบาลศาสตร์   1889648511412210683 
คณะมนุษยศาสตร์218222712932912672312348 
คณะวิทยาศาสตร์369184684634724704694052471
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13310210818617317918460 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1247679440944138937925428880 
คณะศึกษาศาสตร์ 1 166200178408253185231151 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13491551631721339410550 
คณะสหเวชศาสตร์23 2217220223721623723148 
คณะสังคมศาสตร์14161850637032332327031582 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  2221299310211631125484 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  135263243271233262275105 
คณะเภสัชศาสตร์12179210112899121264111653 
คณะแพทยศาสตร์39122164163176142143159162165 
วิทยาลัยนานาชาติ 2561301237971110125107