สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 4:23:13
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 32,402 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 27,981 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60รหัส 61รหัส 62
คณะทันตแพทยศาสตร์322969786549505656494011
คณะนิติศาสตร์ 11541199144162202186182125186 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร67275962958261761757557844345515
คณะพยาบาลศาสตร์   1889648511412311110010513
คณะมนุษยศาสตร์218222712942922722682911982315
คณะวิทยาศาสตร์369184704634724714914733773533
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 133102108186173195190200655
คณะวิศวกรรมศาสตร์124767944094413964034134493383323
คณะศึกษาศาสตร์ 1 16620017841025725324016426233
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 144915616317514115213410574 
คณะสหเวชศาสตร์23 22172202239217253249232147 
คณะสังคมศาสตร์1416185063703233253053441491385
คณะสาธารณสุขศาสตร์  322129931021173292761252791
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1352632432712332782991941592
คณะเภสัชศาสตร์121792101128991261159711970951
คณะแพทยศาสตร์3912216416317814615916016216816532
วิทยาลัยนานาชาติ 256130123797111112610776