สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 23:09:56
นิสิตที่เข้าสอบทั้งหมด 34,424 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 คะแนน) 30,339 คน  
     

คณะรหัส 59รหัส 60รหัส 61รหัส 62รหัส 63รหัส 64รหัส 65รหัส 66
คณะทันตแพทยศาสตร์4940503657472714
คณะนิติศาสตร์1901862442473102668945
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร59359676578983054421522
คณะพยาบาลศาสตร์515520538424200108844
คณะมนุษยศาสตร์29831044352549425811224
คณะวิทยาศาสตร์66967857684488278536631
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์1902191343734333771769
คณะวิศวกรรมศาสตร์4804634045886214281208
คณะศึกษาศาสตร์25224541044942830620838
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์165151153185145138266
คณะสหเวชศาสตร์25326225025125224314625
คณะสังคมศาสตร์35227129033634729813011
คณะสาธารณสุขศาสตร์2801602994333813301327
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม30026517231637927211613
คณะเภสัชศาสตร์1201371191141331425519
คณะแพทยศาสตร์16516717415716515516470
วิทยาลัยนานาชาติ12710573759835151