สรุปจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบ ICT Exam
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 19:39:49
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 27,288 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 23,448 คน  
     

คณะรหัส 50รหัส 51รหัส 52รหัส 53รหัส 54รหัส 55รหัส 56รหัส 57รหัส 58รหัส 59รหัส 60รหัส 61
คณะทันตแพทยศาสตร์3229697865495056564939 
คณะนิติศาสตร์ 1154119914416219816616793 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร672759628582616615558497255 
คณะพยาบาลศาสตร์   188964851141221119311
คณะมนุษยศาสตร์21822271294292269255244572
คณะวิทยาศาสตร์369184694634724704864092831
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 133102108186173195186841
คณะวิศวกรรมศาสตร์12476794409441392387354336118 
คณะศึกษาศาสตร์ 1 1662001784102572262321511
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 134915616317213610510651 
คณะสหเวชศาสตร์23 22172202238217252240781
คณะสังคมศาสตร์141618506370323325295316921
คณะสาธารณสุขศาสตร์  3221299310211732825794 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  135263243271233272287111 
คณะเภสัชศาสตร์121792101128991241034211963 
คณะแพทยศาสตร์3912216416317614314715916216875
วิทยาลัยนานาชาติ 2561301237971110125107