สรุปผลจำนวนนิสิตที่ผ่านการสอบ ICT Exam
คณะ���������������������������������������
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 2:06:05
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 0 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 0 คน