สรุปผลจำนวนนิสิตที่ผ่านการสอบ ICT Exam
คณะ������������������������������������������������
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 22:34:22
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 0 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 0 คน