สรุปผลจำนวนนิสิตที่ผ่านการสอบ ICT Exam
คณะ���������������������������������������������������
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 23:01:38
นิสิตที่ผ่านการสอบทั้งหมด 0 คน  
นิสิตที่สอบผ่าน 50% (30 ข้อ) 0 คน