ลงทะเบียนสอบ ICT Exam                                              Helpdesk

 ใบคำร้องขอยกเลิกวันสอบ                                              


ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ในสถานการณ์ COVID-19


        นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนสอบ ICT Exam สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย กำหนดให้นิสิตทุกคนต้องผ่านการสอบ ICT Exam ก่อนสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะไม่สามารถแจ้งจบได้

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี

        นิสิตที่ลงทะเบียนสอบ ICT Exam แล้วไม่สามารถมาสอบตามตารางที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการเขียนแบบคำร้องขอคืนสิทธิสอบ ICT Exam ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบคำร้องขอคืนสิทธิสอบ ICT Exam

สถานที่สอบ