ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Exam)
1. เมื่อนิสิตลงทะเบียนสอบไว้เรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ปฏิทินการสอบ > เลือกวัน เวลาที่นิสิตลงทะเบียนสอบ
2. ให้นิสิตมาทำการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ (ICT Exam) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 315(2) ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นิสิตผู้เข้าสอบจะต้องมารายงานตัวเข้าห้องสอบโดยการสแกนบัตรนิสิต ก่อนเวลาสอบ 30 นาที (ใช้บัตรนิสิตเท่านั้น) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหากสายเกิน 15 นาที
• สอบรอบเช้า เวลา 10.00 น. รายงานตัวเข้าห้องสอบ เวลา 09.30 น.
• สอบรอบบ่าย เวลา 14.00 น. รายงานตัวเข้าห้องสอบ เวลา 13.30 น.
4. เจ้าหน้าที่จะปิดระบบการสอบทันที เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้นิสิตเข้าห้องสอบได้
5. นิสิตผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมสำหรับใช้ติดต่อราชการ
6. นิสิตจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการสอบ และไม่อนุญาตให้นิสิตที่มีไข้ ไอ จาม เข้าสอบโดยเด็ดขาด


 

 ลงทะเบียนสอบ ICT Exam                                       Helpdesk

หมายเหตุ ใบคำร้องขอคืนสิทธิ์สอบ

นิสิตที่สอบไม่ผ่าน และต้องการสอบใหม่ภายในเทอมเดียวกัน จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 100 บาท โดยติดต่อที่ คุณกนกวรรณ ปัญญาคำ ชั้น 1 อาคาร CITCOMS ก่อนทำการกรอกใบคำร้องขอคืนสิทธิ์สอบ หลังจากนั้นให้รอ 3 วันทำการ จึงจะสามารถทำการลงทะเบียนสอบใหม่ได้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 0-5596-1512


ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี

        นิสิตที่ลงทะเบียนสอบ ICT Exam แล้วไม่สามารถมาสอบตามตารางที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการเขียนใบคำร้องขอคืนสิทธิ์สอบ ICT Exam ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ใบคำร้องขอคืนสิทธิ์สอบ ICT Exam

สถานที่สอบ