ข่าวประกาศ

        นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนสอบ ICT Exam สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย กำหนดให้นิสิตทุกคนต้องผ่านการสอบ ICT Exam ก่อนสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นจะไม่สามารถแจ้งจบได้

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี

        นิสิตที่ลงทะเบียนสอบ Exam Registraion แล้วไม่สามารถมาสอบตามตารางที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการดาวน์โหลดเอกสาร NU18
เพื่อเขียนคำร้องขอคืนสิทธิ์เข้าสอบ ICT Exam ในครั้งต่อไป โดยให้ยื่นเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนถึงวันที่นิสิตจะขอเข้าสอบในครั้งถัดไปอย่างน้อย 5 วันทำการ

ดาวโหลดใบคำร้องทั่วไป NU18

ตัวอย่างการเขียนใบคำร้องทั่วไป NU18

สถานที่สอบ