เกี่ยวกับข้อสอบ ICT EXAM

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตระดับปริญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีทักษะเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

 • 1. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน
 • 1.1 ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ประกอบด้วย Google App /Office 365 / มารยาทในการใช้อีเมล์ /Facebook /Line /WhatsApp /WeChat /Pinterest /YouTube /มารยาทในการทำงานร่วมกัน /Cloud
 • 1.2 ใช้โปรแกรมสร้างสรรสื่อดิจิตอล ประกอบด้วย Photoshop /info graphic

 • 2. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงาน
 • 2.1 ใช้โปรแกรมนำเสนองาน ประกอบด้วย MS PowerPoint /Google Slide
 • 2.2 ใช้โปรแกรมตารางคำนวน ประกอบด้วย MS Excel /Google Sheet
 • 2.3 ใช้โปรแกรมประมวลคำ ประกอบด้วย MS Word /Google Doc

 • 3. การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
 • 3.1 ใช้คอมพิวเตอร์
 • 3.2 ใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย
 • • อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
  1. การเข้าถึงเนื้อหา (VoIP, Email, Blog, Web Feed, Streaming, WiKi, Social Networking)
  2. ความหมายของอินเทอร์เน็ต
  3.ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4.ความหมาย Client/Server, WWW, HTML, URL
  5. ประวัติอินเทอร์เน็ต

  • การใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
  1.การค้นหาข้อมูลออนไลน์
  2.การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับการติดต่อสื่อสาร
  3.การใช้งานอินเตอร์เน็ตในอนาคต

  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  1.วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  2. ฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อ

 • 3.3 ใช้ดิจิทัลอย่างปลอดภัย ประกอบด้วย การใช้งานข้อมูลให้ปลอดภัย /การใช้เครือข่ายสาธารณะ /ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล /การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามอายุ และประเภทข้อมูล /การ Share อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย /Spam /Phishing /Scam /การป้องกัน และแก้ไขปัญหา