เกี่ยวกับการสอบ ICT EXAM

                ด้วยกระแสการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งโลกาภิวัตน์ หรือโลกไร้พรมแดน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดระบบ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาในทุกวงการและทุกวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทเป็นอย่างมากในการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

                การจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้กำหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcome) 5 ด้าน ได้แก่
                1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
                2) ด้านความรู้
                3) ด้านทักษะทางปัญญา
                4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)

                ทั้งนี้ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559  ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก   มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จำนวน 73 หลักสูตร  มีการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ได้ระบุ KPI  ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกผ่านตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 73 หลักสูตร  และดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานข้อที่ดังกล่าวนี้ จะต้องทำการประเมินตาม KPI  จึงมีมติให้กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการ จัดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระบุไว้ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานใน มคอ.2

                งานที่ปรึกษาและบริการ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีภารกิจในการประยุกต์ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน  ตลอดทั้งการดูและระบบการจัดการเรียนการสอน ( Learning Management System) ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning   งานที่ปรึกษาและบริการจึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการจัดทำข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อวัด ทักษะด้านความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental)    ทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ Word Processing, Spreadsheets และ Presentation เป็นต้น  รวมทั้ง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต

(ICT and Internet)   ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่นิสิตจะต้องมีติดตัวเพื่อนำไปใช้หลังจากสำเร็จการศึกษา  เพื่อให้นิสิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่มีความพร้อมแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 อันนำไปสู่ความเป็นสากลอีกด้วย

                พัฒนาระบบคลังข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

                (1) ด้านความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental Skills)

                ได้แก่ Computer Hardware ,Computer Software, Computer Data, Computer System, Operating System Usage Skills

                (2) ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 2010 (Computer Application Skills)

                ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์การประมวลผลคำ (Word Processing) โปรแกรมประยุกต์ตารางจัดการ (Spreadsheets) โปรแกรมประยุกต์การนำเสนอ (Presentation)

                (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต (ICT and Internet Skills, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางกับคอมพิวเตอร์)

                ได้แก่ องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลและการส่งอีเมลความเสี่ยงในการใช้อินเตอร์เน็ต ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตต่อสังคม การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบได้อย่างมีมาตรฐาน

 

                According to the trend in information and technology development in moving toward the globalization age, computers and technology have played important roles in learning and teaching, as well as conducting research. As a result, it makes communication become faster and more effective and learners are able to search for information and knowledge from many resources around the world

                The teaching and learning management of Naresuran has set up students’ learning outcome in 5 aspects as follow:
                1) Morality
                2) Knowledge
                3) Wisdom
                4) Interpersonal Relations and Responsibilities
                5) Numeric Skill Analysis, Communications and Information Technology (Under the standard of national high education, Year 2009)

                Naresuan University has set up 73 under-graduate curriculums for students to be able to build IT skill as IT skill as is a KPI stated in the policy.

                Moreover, e-learning and learning management systems are also our mission. ICT exam tests Computing Fundamental Skills, Computer Application Skills including Word Processing, Spreadsheets, and Presentation as well as IT communication skill, and Internet skill in accordance with this mission.

                The development of the exam bank in ICT includes the following content:

                (1) Computing Fundamental Skills

                Computer Hardware, Computer Software, Computer Data, Computer System, Operating System Usage Skills

                (2) Microsoft Office 2010 Computer Application Skills

                Word Processing, Spreadsheets, and Presentation

                (3) ICT and Internet Skills

                Computer Networks, Internet Usage for Information Searching, and Internet Safety which can be a standard key index in measuring examinees