ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2
เลือกวันที่ต้องการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันการลงทะเบียน