งานบริการเทคโนโลยี
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-961556
อีเมล : ictexam@nu.ac.th
แผนที่