เงื่อนไขและข้อตกลง


1. การสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอบได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป

2. มหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตสามารถสมัครเข้าสอบได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ฟรีภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

3. กรณีนิสิตสมัครสอบออนไลน์แล้วไม่เข้าสอบ และไม่แจ้งยกเลิกก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 3 วันทำการ ไม่ว่าจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น จะถือว่านิสิตขาดสอบ

4. กรณีนิสิตต้องการเข้าสอบวัดความรู้มากกว่า 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา จะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมก่อนการสอบทุกครั้งๆ ละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เกณฑ์การเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ณ กองบริการเทคโนโลยีฯ และการสมัครจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อนำใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม มาแสดงกับกองบริการเทคโนโลยีฯ ก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 5 วัน (ในวันและเวลาราชการ)

5. การปฏิบัติตนในการสอบ นิสิตจะต้องปฏิบัติตนตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี1 โดยเคร่งครัด กรณีมีพฤติการณ์ที่ขัดกับประกาศฯ ดังกล่าว กองบริการเทคโนโลยีฯ จะรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อตัดสิทธิ์การสอบผู้กระทำการฝ่าฝืนเป็นรายไป เป็นเวลา 6 เดือน

5. ระยะเวลาในการสมัครสอบออนไลน์

กรณีที่ 1 นิสิตที่สอบครั้งแรกในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตสามารถเข้าระบบเพื่อทำการจองที่นั่งสอบได้จนถึงเวลา 24.00 น. ก่อนถึงวันกำหนดสอบ 2 วัน

กรณีที่ 2 นิสิตที่ต้องการสอบมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตต้องดำเนินการจองที่นั่งสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมยื่นหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของกองบริการเทคโนโลยีฯ ก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 5 วัน (ในวันและเวลาราชการ)


Terms and Conditions


1. The ICT exam can be registered since 1st year.

2. NU offers free exam registration once per semester.

3. In case of students registering online and they do no show up for a test wiouth a prior notice, students should be marked absent. For their next registration (According to the terms and conditions no.2), after the registration is complete, students must confirm their registeration before the test date at least 5 days at the PR counter of CITCOMS office.

4. In case of students registering more than one time per semester, students must pay a 100 baht fee at each time of registration according to the University’s regulations. The registration will be complete as soon as students make a payment and bring a receipt to show at CITCOMS office before the test date at least 5 days (Business days only).

5. Students must be well behaved when taking exam according to the University’s regulations strictly. In case of inappropriate behavior, CITCOMS will report such behavior to the University for terminating the rights for exam taking for a 6-month period

5. Period of registering online

Case 1: Students who register for the first time each semester are able to log in and reserve seats until midnight before the test date.

Case 2: Students who would like to register more than once each semester must process the seat reservation and making payment as well as submit the payment evidence at the PR counter, CITCOMS building before the test date at least 5 days (Business days only).